Tuesday 9/10/19 3G – Orange X

Tuesday 9/10/19 3G – Orange X


Tread

90 Second Push

90 Second Base

90 Second Push

90 Second Base

1 Minute Push

1 Minute Base

1 Minute Push

1 Minute Base

30 Second Push

1 Minute Base

30 Second Push

1 Minute Base

1 Minute All Out